Splošni pogoji poslovanja

Skladno z Zakonom o posredovanju v prometu nepremičnin („NN“ br.107/07) agencija za nepremičnine EURO IMMOBLIEN d.o.o., Korzo 40, 51000 Rijeka, MB 040279174, OIB 41135080016 sprejme:

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

S splošnimi pogoji se ureja poslovni odnos med agencijo za nepremičnine EURO IMMOBILIEN d.o.o. kot posrednikom in nalogodajalcem (fizično ali pravno osebo). S podpisom Pogodbe o posredovanju nalogodajalec potrjuje, da je seznanjen in da sprejema splošne pogoje poslovanja agencije za nepremičnine EURO IMMOBILIEN d.o.o..

Ponudba nepremičnin agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. temelji na podatkih, ki so pridobljeni pismeno ali ustmeno s strani nalogodajalca – prodajalca. Posrednik si pridružuje pravico napake v opisu in ceni nepremičnine, ki bi lahko nastala zaradi napačnih podatkov ali spremembe pogojev prodaje s strani prodajalca, ki niso bile pravočasno sporočene agenciji.

Prejemnik ponudb in sporočil (nalogodajalec – kupec) je dolžan spoštovati zaupnost prejetih podatkov in jih lahko samo z dovoljenjem agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. prenese tretji osebi. Če je prejemnik ponudbe že seznanjen z nepremičninami, ki mu jih je agencija ponudila, je dolžan brez odlašanja o tem obvestiti agencijo.

Obveznosti agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. do nalogodajalca – prodajalca:

 1. Skleniti Pogodbo o posredovanju z nalogodajalcem (standardno ali eksluzivno);
 2. Preveriti dokumente, ki dokazujejo lastništvo in druge stvarno pravne zadeve na predmetni nepremičnini;
 3. Seznaniti prodajalca s tržno vrednostjo nepremičnine in opozoriti na njene morebitne pravne in fizične  pomanjkljivosti;
 4. Organizirati oglede nepremičnine, opraviti potrebne prezentacije nepremičnine na trgu in oglaševati nepremičnino na način, ki ga izbere agencija;
 5. Če je predmet pogodbe zemljišče, je potrebno preveriti status predmetne nepremičnine, njeno namensko rabo skladno s predpisi o prostorskem urejanju, ki se nanašajo na zemljišče in o tem obvestiti zainteresirane stranke;
 6. Hraniti osebne podatke nalogodajalca in jih varovati kot poslovno skrivnost;
 7. Iskati možnosti za sklenitev pogodbe o posredovani nepremičnini med prodajalcem in tretjo osebo kot dober gospodar;
 8. Obvestiti nalogodajalca o vseh okoliščinah pomembnih za nameravani posel, ki so agenciji poznane;
 9. Posredovati v pogajanjih in stremeti k zaključku pravnega posla;
 10. Prisostvovati pri skepanju pravnega posla (Predpogodbe in Pogodbe);
 11. Posredovati pri primopredaji nepremičnine,
 12. V sodelovanju s pravno pisarno pripraviti Predpogodbo o kupoprodaji nepremičnine, Pogodbo o kupoprodaji nepremičnine in Intabulacijsko klavzulo (ZK dovolilo).

Obveznosti nalogodajalca – prodajalca do agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o.

 1. Skleniti Pogodbo o posredovanju z agencijo EURO IMMOBILIEN d.o.o. (standardno ali ekskluzivno);
 2. Podati agenciji točne informacije o nepremičnini in podati na vpogled vse dokaze o lastništvu, oziroma pravicah na nepremičnini, ki je predmet posredniškega posla, omogočiti agenciji fotografiranje nepremičnine (ali po dogovoru dostaviti agenciji fotografije ustrezne kvalitete) in jo obvestiti o vseh okoliščinah vezanih na predmetno nepremičnino;
 3. Omogočiti agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. in tretji osebi zainteresirani za podpis pogodbe o posredovanem poslu ogled nepremičnine v prisotnosti delavca agencije;
 4. Obvestiti agencijo EURO IMMOBILIEN d.o.o. o vseh spremembah povezanih s posredovano nepremičnino, še posebej v zvezi z opisom nepremičnine, lastništvom in ceno;
 5. Plačati agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. provizijo v višini 3% (tri odstotke) od dogovorjene prodajne cene (ali dogovorjene vrednosti nepremičnine na podlagi pravnega posla s katerim se prenese lastništvo), takoj po podpisu kupoprodajne pogodbe, predpogodbe ali drugega pravnega dokumenta, in po prejemu prvega plačila kupnine ali are. Nalogodajalec prizna posredovanje, oziroma agencija EURO IMMOBILIEN d.o.o. je upravičena do izplačila le-te v celoti in v primeru da:
  1. Nalogodajalec sklene predpogodbo, oziroma kupoprodajno pogodbo s kupcem, ki ga je pripeljala agencija, s sorodniki tega kupca ali s podjetjem, ki je v lastništvu (solastništvu) kupca ali pa ima kupec v njen dovolj vpliva;
  2. Nalogodajalec brez objektivnega razloga ne sklene kupoprodajne pogodbe, po tem ko agencija najde osebo zainteresirano za sklenitev pogodbe:
 6. Če je to posebej dogovorjeno, se plačajo stroški agenciji, ki so nastali med posredovanjem in presegajo stroške običajnega posredovanja.

Obveznosti agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. do nalogodajalca – kupca:

 1. Skleniti Pogodbo o posredovanju z nalogodajalcem;
 2. Najti ustrezno nepremičnino za nalogodajalca, jo predstaviti, pokazati in ga seznaniti s prodajalcem za pogajanje o sklenitivi kupoprodajne pogodbe (pogodbe o menjavi in podobno);
 3. Predočiti kupcu dokaz o lastništvu nepremičnine, ki je predmet kupoprodaje;
 4. V sodelovanju z odvetniško pisarno pripraviti Predpogodbo o kupoprodaji nepremičnine, Pogodbo o kupoprodaji nepremičnine in Intabulacijsko klavzulo (ZK dovolilo);
 5. Organizirati notarsko overitev podpisa prodajalca in kupca pri notarju:
 6. Prisostvovati izplačilu kupoprodajne cene in primopredaje nepremičnine za katero se sestavi zapisnik o primopredaji;
 7. V kolikor nalogodajalec pooblasti agencijo EURO IMMOBILIEN d.o.o., bo le –ta zanj:
  1. Izvedla prijavo odmere davka pri pristojni Davčni upravi;
  2. Uredila in predala vso dokumentacijo za prenos računov s prodajalca na kupca;
  3. Predala predlog za vknjižbo lastninske pravice na kupljenih nepremičninah na ime kupca na Zemljiški knjigi;

Obveznosti nalogodajalca – kupca do agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o.:

Nalogodajalec – kupec je dolžan plačati posredniku provizijo v višini 3% (tri odstotke) od dogovorjene kupoprodajne cene  (ali dogovorjene vrednosti nepremičnine na podlagi pravnega posla s katerim se prenese lastništvo), takoj po podpisu kupoprodajne pogodbe, predpogodbe ali drugega pravnega dokumenta, in po prejemu prvega plačila kupnine ali are.

Šteje se, da je posredovanje opravljeno v primeru, da je predpogodba ali pogodba sklenjena s prodajalcem in sorodniki kupca ali podjetjem v katerem ima kupec vpliv.

Posredniška provizija in cenik

Agencija je upravičena do posredniške provizije v celoti v trenutku sklenitve posredovanega posla (s podpisom Predpogodbe ali Pogodbe) s katerim se je nalogodajalec zavezal skleniti posredovani pravni posel. Provizija se plača agenciji istočasno ali neposredno po sklenitvi pravnega posla katerega je agencija posredovala. Pravni posel je sklenjen takrat, ko so se nalagodajalec in tretja oseba sporazumeli o bistvenih sestavinah predmeta pogodbe in ceni oziroma v trenutku sklenitve pogodbe, predpogodbe in/ali plačilu are za posredovani pravni posel. Po teh pogojih je posredovani pravni posel tudi takrat, ko nalogodajalec sklene pogodbo, predpogodbo in/ali plača aro za tretjo osebo, s katero jo se spoznal posrednik, za nepremičnine, ki so v lasti tretje osebe ali članov sorodstva četudi niso posebej navedene v Pogodbi o posredovanju. V posredniško provizijo so vključeni vsi stroški, ki jih je agencija EURO IMMOBILIEN d.o.o. imela med posredovanjem. To se ne nanaša na stroške za delo nastale v primeru, ko agencija dogovori z nalogodajalcem izvedbo drugih storitev v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, vendar ni vključen v običajne aktivnosti posredovanja.

Dogovorjena provizija vključuje stroške sodnih taks za vknjižbo, predznambo in zaznambo, stroškov notarskih storitev, stroškov pridobitve zemljiškoknjižnega izpiska, kopije katastrskega načrta, identifikacije, potrdila in druge stroške v zvezi s sklepanjem pravnega posla.

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju i ne smije prelaziti ukupno 6% od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine uvećano za PDV. 

Cenik agencije Euro Immobilien d.o.o.:

KUPOPRODAJA
Provizija se obračuna v odstotkih od skupne dosežene vrednosti kupoprodajne cene.
Največja skupna provizija 6%
Najnižja skupna provizija 6%
PRODAJA  
Provizija za posredovanje v primeru prodaje (zaračuna se prodajalcu) 3% a ne manj kot 6.000,00 KN
NAKUP  
Provizija za posredovanje v primeru nakupa (zaračuna se kupcu) 3% a ne manj kot 6.000,00 KN
Provizija se zaračuna kupcu, če je dogovorjena ali pa je posrednik s strani kupca prejel pismeni ali ustmeni nalog za iskanje nepremičnine.
MENJAVA  
V primeru menjave nepremičnine se provizija zaračuna vsaki stranki v menjavi, odstotek pa se računa od vrednosti nepremičnine, ki jo stranka pridobila v menjavi. 3%

DDV ni vključen v ceno  

Obligacije med nalogodajalcem in agencijo, ki izhajajo iz pogodbe o posredovanju in niso urejene s temi splošnimi pogoji poslovanja, niti s pogodbo o posredovanju, urejajo uredbe Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami in Zakona o obligacijskih razmerjih. Za morebitne spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Krku.