Splošni pogoji poslovanja

V skladu z določbami Zakona nepremičninskem posredovanju (Uradni list RH št. 107/07) nepremičninska agencija EURO IMMOBLIEN d.o.o., Korzo 40, 51000 Reka, MŠ: 040279174, OIB: 41135080016 sprejema:

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

S splošnimi pogoji poslovanja se določa poslovno razmerje med nepremičninsko agencijo EURO IMMOBILEIN d.o.o. v vlogi posrednika in nalogodajalcem (fizično ali pravno osebo). S sklenitvijo pogodbe o posredovanju nalogodajalec potrjuje, da je seznanjen in soglaša z določbami splošnih pogojev poslovanja nepremičninske agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o.
Ponudba nepremičnin agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. temelji na podatkih, ki so prejeti pisno ali ustno od nalogodajalca – prodajalca. Posrednik si pridržuje možnost napake v opisu in ceni nepremičnine, ki lahko nastane zaradi posredovanja napačnih podatkov ali spremembe pogojev prodaje s strani prodajalca in dopušča možnost, da je oglašena nepremičnina že prodana oz. je lastnik odstopil od prodaje ter o tem ni pravočasno obvestil agencije.
Ponudbe in obvestila mora prejemnik (nalogodajalec – kupec) hraniti zaupno in jih lahko posreduje tretji osebi izključno s pisnim dovoljenjem agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. Če je prejemnik ponudbe že seznanjen z nepremičninami, ki mu jih je ponudila agencija, je dolžan agencijo o tem nemudoma obvestiti.

Obveznosti agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. do nalogodajalca – prodajalca:
1. skleniti pogodbo o posredovanju z nalogodajalcem (standardno ali ekskluzivno);
2. izvršiti uvid v dokumente, s katerimi se dokazuje lastništvo ali druga stvarna pravica na predmetni nepremičnini;
3. seznaniti prodajalca s tržno vrednostjo nepremičnine in opozoriti na morebitne pravne ali fizične pomanjkljivosti na nepremičnini;
4. organizirati ogled nepremičnine, opraviti vse potrebno za predstavitev nepremičnine na trgu in oglasiti nepremičnino na način, ki ga določa agencija;
5. če je predmet sklenitve pogodbe zemljišče, preveriti namensko rabo predmetnega zemljišča v skladu s predpisi o prostorskem načrtu, ki se nanaša na to zemljišče in o tem obvestiti zainteresirane stranke;
6. hraniti in varovati osebne podatke nalogodajalca in ostale podatke po nalogu nalogodajalca kot poslovno skrivnost;
7. iskati priložnost za sklenitev pogodbe o posredovanem poslu med prodajalcem in tretjo osebo, in sicer v duhu dobrega gospodarja;
8. obvestiti nalogodajalca o vseh okoliščinah, ki so agenciji znane in so pomembne za sklenitev nameravanega posla;
9. posredovati pri pogajanjih in si prizadevati, da pride do sklenitve pravnega posla;
10. opraviti vso potrebno pripravo za sklenitev posla.

Obveznosti nalogodajalca – prodajalca do agencije EURO IMMOBIEN d.o.o.
1. skleniti pogodbo o posredovanju z agencijo EURO IMMOBILIEN d.o.o. (standardno ali ekskluzivno);
2. agenciji posredovati točne informacije o nepremičnini in na vpogled predložiti vse dokumente, ki dokazujejo njegovo lastništvo oz. pravico na nepremičnini, ki je predmet posredniškega posla, agenciji omogočiti fotografiranje nepremičnine (ali po dogovoru agenciji dostaviti fotografije v ustrezni kakovosti) in jo seznaniti z vsemi okoliščinami, ki zadevajo predmetno nepremičnino;
3. agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. in tretji osebi, ki je zainteresirana za sklenitev posredovanega posla, zagotoviti ogled nepremičnine ob prisotnosti posrednika iz agencije;
4. obvestiti agencijo EURO IMMOBILIEN d.o.o. o vseh spremembah, ki so povezane s posredovanjem nepremičnine, kar se zlasti nanaša na opis nepremičnine, lastniški status in ceno;
5. agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. plačati s pogodbo dogovorjeno provizijo za posredovanje takoj po podpisu kupoprodajne pogodbe, predpogodbe ali drugega podobnega pravnega dokumenta, in sicer po prejemu prvega plačila denarnega zneska od are ali kupnine. Nalogodajalec priznava posredovanje oziroma agencija EURO IMMOBILIEN d.o.o. uveljavlja pravico do dogovorjene posredniške provizije v celoti, tudi v primeru ko:

• nalogodajalec sklene predpogodbo oz. kupoprodajno pogodbo s kupcem, ki je v to razmerje vključen s posredovanjem agencije, z družinskimi člani kupca ali s podjetjem, ki je v (so)lastništvu kupca ali v njej ima določen vpliv;
• nalogodajalec brez objektivnega razloga odstopi od prodaje po tem, ko agencija najde zainteresiranega kupca za sklenitev kupoprodajne pogodbe;

6. Če se posebej določi s pogodbo, mora agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. nadomestiti stroške, ki so nastali v zvezi s posredovanjem, ki presegajo običajne stroške posredovanja.

Obveznosti agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. do nalogodajalca – kupca:
1. skleniti pogodbo o posredovanju z nalogodajalcem;
2. si prizadevati za nalogodajalca (kupca) najti ustrezno nepremičnino, mu jo predstaviti in ga povezati s prodajalcem, ki se bo z njim pogajal glede sklenitve kupoprodajne pogodbe (pogodbe o menjavi ipd.);
3. kupcu predložiti dokaz o lastništvu nepremičnine, ki je predmet kupoprodaje in obstoj morebitnih vknjiženih bremen na nepremičnini;
4. nalogodajalca obveščati o pomembnih okoliščinah za sklenitev posla;
5. sodelovati v pogajanjih in se dogovarjati o pogojih za sklenitev posla;
6. opraviti vso potrebno pripravo za sklenitev posla.

Obveznosti nalogodajalca – kupca do agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o.:
1. skleniti pogodbo o posredovanju z agencijo EURO IMMOBILIEN d.o.o. (standardno ali ekskluzivno),
2. posredniku izplačati s pogodbo določeno provizijo takoj po podpisu kupoprodajne pogodbe, predpogodbe ali drugega podobnega pravnega dokumenta, in sicer po prejemu prvega denarnega zneska od are ali kupnine.

Nalogodajalec se zavezuje izplačati posredniško provizijo tudi v primeru, če oseba v njegovem krvnem ali stranskem sorodstvu, zunajzakonski partner, pooblaščenec ali pravna oseba, pri kateri ima nalogodajalec vpliv, sklene pravni posel kupoprodaje nepremičnine z lastnikom, s katerim ga je povezal posrednik.

Provizija za posredovanje in cenik
Agencija pridobi pravico do plačila za posredovanje – provizije v celoti, in sicer ko pride do sklenitve posredovanega pravnega posla (ob podpisu predpogodbe ali pogodbe), s katero se je nalogodajalec zavezuje skleniti pravni posel. Provizija se agenciji plača takoj ali neposredno po sklenitvi pravnega posla, pri katerem je posredovala.
Pravni posel je sklenjen, ko se nalogodajalec in tretja oseba sporazumno dogovorijo glede predmeta pogodbe in cene oz. ko se sklene pogodba, predpogodba in/ali se izvede plačilo are za posredovan pravni posel.  
Pod temi pogoji se kot posredovani pravni posel smatra tudi kadar nalogodajalec plača aro in/ali sklene pogodbo, predpogodbo s tretjo osebo, s katero ga je povezal posrednik, in sicer ko gre za nepremičnine, ki so v lasti tretje osebe ali njegovih družinskih članov, čeprav niso posebej navedeni v pogodbi o posredovanju.
V provizijo za posredovanje so zajeti vsi stroški, ki jih je med posredovanjem imela agencija EURO IMMOBIIEN d.o.o. To se ne nanaša na stroške za storitve, ki nastanejo kadar se agencija z nalogodajalcem dogovori za opravljanje dodatnih storitev v zvezi z poslom, ki je predmet posredovanja, in ki sicer ne spadajo v običajne dejavnosti posredovanja.
Višina provizije za posredovanje se določi v pogodbi o posredovanju, zvišana za DDV.